Skip to the content

Hoe maak ik een inhoudsopgave in Excel VBA

In Microsoft Word heb je de standaard mogelijkheid om een inhoudsopgave te maken. Deze mogelijkheid bestaat niet in Excel.

Bij grote Excel bestanden met veel tabbladen kan het erg handig zijn om een inhoudspagina toe te voegen. Met de onderstaande code kun je in VBA dit automatiseren en de inhoudsopgave automatisch bij laten werken.

Heb je hulp nodig bij dit onderwerp? Neem dan contact op met onze helpdesk, we helpen je graag op weg.

De Code in VBA

Plak de onderstaande code in je VBA editor (ThisWorkbook of maak een module aan). Als je niet weet hoe je de VBA editor aan kunt roepen lees dan het blog: Een eigen functie maken in Excel.

Sub MaakEenInhoudTab()

  Dim ws As Worksheet
  Dim Content_ws As Variant
  Dim x As Long
  Dim y As Long
  Dim z As Long
  Dim wsName1 As String
  Dim wsName2 As String
  Dim InhoudName As String
  Dim wsCount As Long
  Dim ColumnCount As Variant
  
  'Definieer de tekst die u wilt zien als koptekst van de inhoudsopgave
  
  InhoudName = "Inhoud"
  
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  
  'Activeer de inhoud tab als deze al bestaat
  
  On Error Resume Next
  
    Worksheets("Contents").Activate
  
  On Error GoTo 0
  
  If ActiveSheet.Name = InhoudName Then
  
    myAnswer = MsgBox("Het werkblad [" & InhoudName & "] bestaat al, Wilt u deze vervangen?", vbYesNo)
    
    If myAnswer <> vbYes Then GoTo ExitSub
    
    'Verwijder de inhoud tab als de gebruiker ja heeft gekozen
    
    Worksheets(InhoudName).Delete
  
  End If
  
  'Tel het aantal zichtbare tabbladen
  
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
  
    If ws.Visible = True Then wsCount = wsCount + 1
  
  Next ws
  
  'Hoeveel kolommen moet de inhoud bevatten
  
  ColumnCount = Application.InputBox("U heeft " & wsCount & _
  " zichtbare werkbladen." & vbNewLine & "Hoeveel kolommen " & _
  "wilt u opnemen in de inhoud tab?", Type:=2)
  
  If TypeName(ColumnCount) = "Boolean" Or ColumnCount < 0 Then GoTo ExitSub
  
  'Maak een nieuwe inhoud tab aan voor de inhoudsopgave

  Worksheets.Add Before:=Worksheets(1)
  
  'Hernoem het nieuwe tabblad naar de inhoudnaam
  
  Set Content_ws = ActiveSheet
  
  Content_ws.Name = InhoudName
  
  'Maak een array met de namen van alle tabbladen uitgezonderd de inhoud
  
  ReDim myArray(1 To wsCount)
  
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
  
    If ws.Name <> InhoudName And ws.Visible = True Then
    
    myArray(x + 1) = ws.Name
    
    x = x + 1
  
    End If

  Next ws

  'Sorteer de namen van de tabbladen op alfabetische volgorde
  
  For x = LBound(myArray) To UBound(myArray)
    For y = x To UBound(myArray)
    If UCase(myArray(y)) < UCase(myArray(x)) Then
      wsName1 = myArray(x)
      wsName2 = myArray(y)
      myArray(x) = wsName2
      myArray(y) = wsName1
    End If
    Next y
  Next x

  'Maak de nieuwe inhoud pagina aan
  
  x = 1
  
  For y = 1 To ColumnCount
  
    For z = 1 To WorksheetFunction.RoundUp(wsCount / ColumnCount, 0)
    
      If x <= UBound(myArray) Then
      
      Set ws = Worksheets(myArray(x))
      
      ws.Activate
      
      With Content_ws
      
      .Hyperlinks.Add .Cells(z + 2, 2 * y), "", _
      SubAddress:="'" & ws.Name & "'!A1", _
      TextToDisplay:=ws.Name
      
      End With
      
      x = x + 1
    
    End If
    
    Next z
  
  Next y

  Content_ws.Activate
  
  Content_ws.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
  
  ActiveWindow.DisplayGridlines = False

  'Maak de titel van de inhoud
  
  With Content_ws.Range("B1")
  
  .Value = "Inhoud"
  
  .Font.Bold = True
  
  .Font.Size = 18
  
  End With
  
ExitSub:
  
  Application.DisplayAlerts = True
  
  Application.ScreenUpdating = True

End Sub
DOWNLOAD HIER HET VOORBEELD BESTAND

De macro toevoegen aan een toetscombinatie

Nu de nieuwe sub is toegevoegd aan de VBA editor kun je deze aanroepen als macro met de macro-editor.

Dit doe je door de toetscombinatie ALT+F8 of door te klikken op de button [Macro] op het tabblad [Beeld]

Nu kun je de macro selecteren en klikken op uitvoeren waarna de inhoudsopgave wordt aangemaakt.

 

Reinder.eu | Macro starten in Excel

Om de macro toe te voegen aan een sneltoetscombinatie kies je voor [Opties] en voeg je de macro toe aan je eigen sneltoetscombinatie.

De VBA-code aan het werk

Als je op uitvoeren hebt geklikt dan wordt de VBA code aangeroepen. Als het tabblad inhoud nog niet bestaat zal de vraag verschijnen hoeveel kolommen je wilt gebruiken.

Deze vraag zal het aantal horizontale kolommen bepalen waarbinnen de inhoudsopgave zal worden opgemaakt. In onderstaand voorbeeld kiezen we 3 kolommen waarna de namen van de tabbladen worden verdeeld over 3 kolommen.

 

Reinder.eu | Aantal kolommen bepalen Excel