Skip to the content

Filteren waarden uit verschillende kolommen in een tabel Excel (VBA)

Meerdere kolommen filteren in Excel


Het omzetten van een werkblad naar een tabel en vervolgens filteren van de data is een optie die vrijwel iedere Excel gebruiker met enige regelmaat zal gebruiken. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden, waaronder de filters in de kolomkoppen van de tabel. Maar zou het niet mooi zijn als je een aantal waarden aan zou kunnen klikken in de Excel sheet waarna de filters ingesteld worden zonder dat je dit per kolomkop hoeft te doen?

 

Het script waarmee dit mogelijk is.

Sub UitvoerFilter()
  'Declareer de variabelen
  Dim objRange As Range
  Dim objTable As ListObject
  Dim objSubSelection As Range
  Dim objfilterCriteria() As String
  Dim objfilterFields() As Integer
  Dim i As Integer
  
  'De selectie mag niet groter zijn dan 1 rij en moet zich in een tabel bevinden
  If Not Selection.ListObject Is Nothing And Selection.Rows.Count = 1 Then
    Set objTable = ActiveSheet.ListObjects(Selection.ListObject.Name)
    
    i = 1
    ReDim objfilterCriteria(1 To Selection.Cells.Count) As String
    ReDim objfilterFields(1 To Selection.Cells.Count) As Integer
    
    'Als er meer kolommen zijn geselecteerd dan...
    
    For Each objSubSelection In Selection.Areas
      For Each objRange In objSubSelection
        objfilterCriteria(i) = objRange.Text
        objfilterFields(i) = objRange.Column - objTable.Range.Cells(1, 1).Column + 1
        i = i + 1
      Next objRange
    Next objSubSelection
    
    With objTable.Range
      For i = 1 To UBound(objfilterCriteria)
        .AutoFilter Field:=objfilterFields(i), Criteria1:=objfilterCriteria(i)
      Next i
    End With
    Set objTable = Nothing
  End If
End Sub

 

Vervolgens hebben we de functie nodig die de filters verwijdert.

Sub FilterLeegMaken()
  On Error Resume Next
  ActiveSheet.ShowAllData
End Sub

Het filteren in Excel VBA uitgelegd

Eerst wordt er gecontroleerd of er cellen zijn geselecteerd en of deze cellen zich in een tabel bevinden. Vervolgens lopen we door de filtercriteria heen en plaatsen de filters in de juiste kolommen van de tabel.

excel voorbeeld

Download hier het voorbeeld Excel bestand

Download - File size: 56KB